KLUSTERI

KLUSTERI-hankkeen (2024-2027) tarkoituksena on koota yhteen (populaari)musiikin ja siihen liittyvien muiden sisältötuotantoalojen eri toimijoita, tekijöitä ja päättäjiä. Viimeistään korona-epidemia teki näkyväksi tarpeen vahvempaan yhteydenpitoon, avoimempaan tiedon jakamiseen sekä alan koulutuksen/osaamisen kehittämiseksi – sekä arvostuksen lisäämiseen ylipäätään. Niin nopeasti muuttuvat ansaintalogiikat ja -mallit, digitaalisuuden mahdollisuudet sisältöjen tuotannoissa sekä kansainvälisyyden mahdollisuudet on huomioitava horisontaalisesti – Ruohonjuurikentän toimijoita osallistamalla, joustavia ja työelämälähtöisiä osaamispalveluita tuottamalla sekä aktivoimalla yhteistä keskustelua ja tahtotilaa.

Hankkeen tavoitteet rakentuvat sen toteuttajatahojen vahvuuksiin ja verkostoihin. Samalla pyritään rikkomaan siiloja ja löytämään ratkaisuja erilaisten hallinnollisten, teknis-taloudellisten ja käytännön esteiden ylittämiseen.

Rytmi-instituutilla on vuosien edistyksellisen työn pohjalta merkittävä asema Suomen populaarimusiikin eteenpäin viemisessä, sen arvostuksen vahvistamisessa sekä käytännön toimijakentän tarpeisiin vastaamisella. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun luovien alojen tutkimusyksikkö on merkittävä avaus luovan talouden kentällä suomalaisessa oppilaitoskentässä, ja sen vahvuuksia ovat luovan talouden asiantuntijuuden lisäksi pelit, digitalisuus ja kestävä kehitys.

Hankkeen työpaketit ovat:

1) Musiikin ja siihen liittyvien sisältötuotantoalojen eri toimijoiden yhteinen alusta, joka mahdollistaa tietoperusteisen ja osallistavan viestinnän sekä tavan tukea mm. rekrytointia keskitetysti, kenttää osallistavalla ja monipuolistavalla tavalla.

2) Elinikäisen oppimisen ja joustavien oppimisen ratkaisuiden löytämiseen hyödyntäen kansainvälistä CLOCK-mallia ja -verkostoja vahvassa vuorovaikutuksessa työelämän ja yritysten kanssa sekä kansainvälisissä verkostoissa.

3) Tietoperustainen viestintä ja vaikuttaminen ovat olennainen osa tekemään näkyväksi hankkeen eri toimintojen tuloksia sekä vaikuttamaan ruohonjuuritasoista eri päättäjätasoille asti.

Hankkeen konkreettisiksi tuloksiksi jää alan uusi verkostoitumisalusta, uuden koulutuskokeilut ja -mallit, tietoperustan vahvistuminen ja alan arvostuksen ja mahdollisuuksien tunnistaminen.