PROJEKTIT

KÄYNNISSÄ OLEVAT PROJEKTIT

KLUSTERI

KLUSTERI -hankkeen tarkoituksena on koota yhteen (populaari)musiikin ja siihen liittyvien muiden sisältötuotantoalojen eri toimijoita, tekijöitä ja päättäjiä. Viimeistään korona-epidemia teki näkyväksi tarpeen vahvempaan yhteydenpitoon, avoimempaan tiedon jakamiseen sekä alan koulutuksen/osaamisen kehittämiseksi – sekä arvostuksen lisäämiseen ylipäätään. Niin nopeasti muuttuvat ansaintalogiikat ja mallit, digitaalisuuden mahdollisuudet sisältöjen tuotannoissa sekä kansainvälisyyden mahdollisuudet on huomioitava horisontaalisesti – Ruohonjuurikentän toimijoita osallistamalla, joustavia ja työelämälähtöisiä osaamispalveluita tuottamalla sekä aktivoimalla yhteistä keskustelua ja tahtotilaa.

Hankkeen tavoitteet rakentuvat sen toteuttajatahojen vahvuuksiin ja verkostoihin. Samalla pyritään rikkomaan siiloja ja löytämään ratkaisuja erilaisten hallinnollisten, teknis-taloudellisten ja käytännön esteiden ylittämiseen.

Rytmi-instituutilla on vuosien edistyksellisen työn pohjalta merkittävä asema Suomen populaarimusiikin eteenpäin viemisessä, sen arvostuksen vahvistamisessa sekä käytännön toimijakentän tarpeisiin vastaamisella. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun luovien alojen tutkimusyksikkö on merkittävä avaus luovan talouden kentällä suomalaisessa oppilaitoskentässä, ja sen vahvuuksia ovat luovan talouden asiantuntijuuden lisäksi pelit, digitalisuus ja kestävä kehitys.

Hankkeen työpaketit ovat: 1) Musiikki- ja siihen liittyvien sisältötuotantoalojen eri toimijoiden yhteinen alusta, joka mahdollistaa tietoperusteisen ja osallistavan viestinnän sekä tavan tukea mm. rekrytointia keskitetysti, kenttää osallistavalla ja monipuolistavalla tavalla 2) Elinikäisen oppimisen ja joustavien oppimisen ratkaisuiden löytämiseen hyödyntäen kansainvälistä CLOCK -mallia ja verkostoja, vahvassa vuorovaikutuksessa työelämän ja yritysten kanssa sekä kansainvälisissä verkostoissa. 3) Tietoperustainen viestintä ja vaikuttaminen ovat olennainen osa tekemään näkyväksi hankkeen eri toimintojen tuloksia sekä vaikuttamaan ruohonjuuri tasoista eri päättäjätasoille asti.

Hankkeen konkreettisiksi tuloksiksi jää alan uusi verkostoitumisalusta, uuden koulutuskokeilut ja – mallit, tietoperustan vahvistumien ja alan arvostuksen ja mahdollisuuksien tunnistaminen.

AIEMMAT PROJEKTIT

RYTMIAKATEMIA

Rytmiakatemia-hanke (2022-2023) kehittää musiikin verkko-opetuksen pedagogisia menetelmiä ja koulutusten tuotantotapoja. Erityisesti kehityksen kohteena on musiikin tekemisen ja tuottamisen aihealueet sekä musiikkialan yrittäjyyteen tähtäävät musiikkibisneksen opetussisällöt.

Hankkeen tavoitteena on luoda uusia interaktiivisia ratkaisuja musiikkiaiheisten koulutusten toteuttamiseen verkkoympäristössä, jotka mahdollistavat merkityksellisten oppimiskokemusten saavuttamisen. Koulutukset ja valmennukset suunnitellaan mahdollisimman tehokkaiksi, käytännönläheisiksi, vuorovaikutteisiksi ja sosiaalisuuden mahdollistaviksi. Hankkeen uutuusarvo on verkko-opetuksen vahvassa interaktiivisuuden ja käytännönläheisyyden kehittämistyössä sekä kurssitarjonnan lisäämisessä harvinaisempiin musiikkiaiheisiin.

Rytmiakatemia-hankkeen tavoitteena on tuottaa 15 lyhytkurssia, missä erilaisia pedagogisia ja teknisiä lähestymistapoja sekä ratkaisuja on testattu. Tuotetut kurssit kootaan Rytmiakatemia-kurssialustalle ja niiden käytettävyys testataan opiskelijoiden kanssa. Rytmimanuaali verkko-oppaan vuorovaikutusta edistetään myös kehittämällä sivustoon uusi Rytmimanuaali kysyy -palvelu.

Hankkeen konkreettisiksi tuloksiksi jäävät uusi Rytmi-instituutin hallinnoima Rytmiakatemia-alusta ja kurssitarjotin sekä uusi Rytmimanuaali kysyy -toiminto verkko-oppaaseen. Hanke lisää musiikin koulutustarjontaa ja sen saavutettavuutta. Onnistuessaan hankkeessa kehitetyt, vahvasti interaktiiviset, musiikkiaiheiset verkko-opetuksen pedagogiset, tekniset ja koulutustuotannolliset ratkaisut jaetaan muihin musiikkialan oppilaitoksiin.

Rytmiakatemian rahoittajat: Euroopan Sosiaalirahasto, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020, Seinäjoen kaupunki

 


ARTISTIVARIKKO

Artistivarikko hanke (2021-2023) pyrkii parantamaan musiikkialan koulutuksen osuvuutta ja saavutettavuutta tuottamalla uuden tyyppisen ”Artistivarikko” koulutuskokonaisuuden. Koulutus on suunnattu uransa eri vaiheessa oleville artisteille ja yhtyeille, se on työelämälähtöinen ja pyrkii parantamaan heidän liiketoimintaosaamistaan ja työllistymistään.

Artistivarkko hankkeessa valmistetaan julkisesti Rytmimanuaalissa jaettava kattava ja täsmätietoa sisältävä Artistin tatoustietopaketti, joka jaetaan myös oppimateriaaliksi musiikkialan oppilaitoksiin.
Hankkeen tavoitteet ovat: 1) nostaa artistien ja yhtyeiden substanssi- ja liiketoimintaosaamista ja parantaa työllistymistä. 2) Tarjota työmahdollisuuksia alan ammattilaisille koluttajina ja parantaa heidän työtilannettaan, 3) kehittää uudenlainen populaarimusiikin nykytilanteen tarpeisiin sopiva kouluttautumismalli, 4) kehittää musiikkialaa kohti parempaa koulutuksen saavutettavuutta ja alueellisesti tasa-arvoisempaa ammatin harjoittamisen mahdollisuuksia ja 5) edistää musiikkialan eri toimijoiden välistä yhteistyötä erityisesti ammattilaisten ja nousevien kykyjen verkostoitumisen mahdollisuuksia.

Hankkeen tuloksena on uusi koulutus ja uutta oppimateriaaria. Se nostaa artistien ja yhtyeiden osaamisen tasoa ja työllistymistä, parantaa musiikkialan koulutuksen osuvuutta ja saavutettavuutta.

Artistivarikko-valmennus järjestetään lähikontaktissa kuudessa eri kaupungissa sekä valtakunnallisena verkkovalmennuksena.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 ohjelmasta, Rytmi-instituutti, Seinäjoen, Oulun ja Porin kaupungit.

PROMUS
ProMus-hanke (2019-2022) luo uutta ammattimaista musiikin tekemisen koulutusta Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski- Pohjanmaan alueelle. Koulutus sisältää LuoMus – Luova musiikintekijä -koulutuskokonaisuuden sekä Beatskill – elektronisen musiikintuottajan -koulutuksen. LuoMus on musiikin tekemisen kattava peruskoulutus ja Beatskill on konemusiikin tekemisen erikoiskoulutus. Hanke pyrkii tarjoamaan koulutusta kasvavalle musiikkikentän alueelle, johon tällä hetkellä on tarpeesta noussutta kysyntää. Koulutuksen keinoin halutaan tarjota tietotaitoa musiikin tekemisestä, tukea musiikkialan itsensätyöllistäjien ja yrittäjien työllistymistä, edistää musiikkialan tasa-arvoa ja jakaa tietoa musiikintekijöille Rytmimanuaalin kautta.

Hankkeessa on erityispainotus tasa-arvon edistämiseen musiikkialalla. Naispuolisista musiikintekijöistä kootaan hankkeeseen vertaistuki- ja testiryhmä. Tämä Femina Potentia – niminen ryhmä tarkastelee, analysoi ja kehittää ratkaisuja naisten alalla kohtaamiin haasteisiin. Naisten kohtaamia haasteita kartoitetaan myös kyselytutkimuksella. Ryhmän toinen tavoite on myös tarjota naisjäsenille tukea omaan toimintaan ja rohkaista heitä määrätietoiseen etenemiseen uralla.

Hankkeessa saadut opit ja vinkit kootaan avoimesti Suomen kattavimpaan musiikkialan verkko-oppaaseen, Rytmimanuaaliin. Rytmimanuaali on vuonna 2014 lanseerattu verkko-opas musiikkimaailman kiemuroihin, johon on koottu asiantuntijoiden kirjoituksia musiikkialan toiminnasta. Rytmimanuaalin tavoitteena on olla perustyökalu musiikkialan tekijöille, josta he löytävät luotettavaa ja ajantasaista tietoa.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 ohjelmasta, Rytmi-instituutti sekä Seinäjoen ja Vaasan kaupungit.

MATKA-TEEMAHANKE

Teemahankkeessa rahoitetaan pieniä kehittämishankkeita, joiden toimenpiteenä on kotimaahan tai ulkomaille suuntautuva ryhmämatka. Tuettavan toiminnan tulee olla yleishyödyllistä. Hakijoina voivat olla yhdistykset ja säätiöt Ilmajoen, Jalasjärven ja Seinäjoen alueella.

Rytmi-instituutti sai avustusta kahden musiikitekemiseen ja tuottamiseen erikoistuneen koulun benchmarkkaamiseen. Tavoitteena on hakea mallia ja tietoa koulutuksen järjestely- ja rahoitusmalleista Ruotsista ja Englannista. Matkahankkeen toteutus on viivästynyt covid-19 pandemian vuoksi.

Rahotus: Leader Liiveri & Rytmi-instituutti

STUDIONÄYTTELY

Rytmikorjaamolle rakentuu näyttely analogisista äänentallennus- ja äänentoistolaitteista. Näyttely perustuu Suikki Jääskän keräämään yksityiskokoelmaan, johon kuuluu laitteistoa rautalankamagnetofoneista aina digitaaliseen murrokseen saakka sekä äänitteitä, esitteitä ja lehtiä.

Rytmi-Instituutin hallituksen puheenjohtaja Jääskä lahjoitti kokoelmansa yhdistykselle 2015.

Buustia toimintaan 2 – teemahanke (2019)

Rytmi-instituutti mahdollisuuden Liiveriltä Buustia Toimintaan 2 – teemahankkeen myötä työllistää kesäksi 2019 kaksi kesätyöntekijää suunnittelemaan ja toteuttamaan uutta yleisötyöhön liittyvää toimintalinjaa, missä Rytmi-instituutti aloittaa musiikkiaiheisen podcastin tekemisen.

Rahotus: Leader Liiveri & Rytmi-instituutti

Roadmanual (2015-2018)

Roadmanual-hankekaudella (2015-2018) Rytmi-Instituutti keskittyi opastamaan musiikkialan toimijoita musiikkibisneksen kiemuroissa. Toimittamamme Rytmimanuaali on Suomen kattavin verkko-opas musiikin tekemisen ja musiikkibisneksen maailmaan. Järjestämme myös koulutusta musiikin tuottamisesta ja alan liiketoiminnasta Etelä-Pohjanmaan artisteille, muusikoille ja muille alan toimijoille.

Roadmanual tuotti koulutusta ja tietoa musiikin tekemisestä sekä musiikkibisneksestä artisteille, muusikoille ja muille alan toimijoille. Tavoitteenamme on helpottaa heidän toimeliaisuuttaan ja tukea edistymistään.

Koulutuksissa keskitymme luovan alan hankaliin kysymyksiin kuten markkinointiin, myyntiin, sopimuksiin ja liiketoimintaan kokonaisuutena. Konemusiikin osalta perehdymme myös musiikin tuottamiseen.

Samalla Rytmimanuaalin kehittämistä kehitettiin jakamalla tietoa sekä musiikin tekemisestä että itse alasta koukeroineen.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto ja Seinäjoen kaupunki

Roadness (2010-15)
Hankeessa luotiin MATSI eli musiikillinen artistin toimintasuunnitelma, esituotettiin biisejä ja vietiin alueen bändejä ulkomaan kiertueille.

Hankkeessa kehitettiin elmujen välistä yhteistyötä Roadness-bändivaihtona. Elävän musiikin yhdistykset asettivat oman paikkakuntansa bändejä tarjottimelle, jolta Roadness-illan kulloinkin järjestävä elmu valitsi mieleiset esiintyjät. Hanke tuki vaihtoa osallistumalla matkustavien bändien matkakuluihin. Osallistuneista bändeistä parhaimmisto esiintyi Elmufesteillä MARS-seminaarin showcase-illassa.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto ja Seinäjoen kaupunki

Rytmimanuaali (2012 – 2014)
Hanke toteutti verkko-oppaan, johon kerätään tietoa, neuvoja ja oppimateriaaleja muusikoille uran kaikkiin vaiheisiin. Tavoitteena oli kiinnostava, helppokäyttöinen ja toiminnallinen kokonaisuus, joka toimii oppimisympäristönä.

Julkaisun jälkeen Rytmimanuaalista on muodostunut Suomen kattavin verkko-opas musiikintekemisen ja musiikkibisneksen maailmaan: www.rytmimanuaali.fi

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto ja Seinäjoen kaupunki

DJ & VJ (2014)
Kehittämishankkeen tarkoituksena oli kehittää elektronisen tanssimusiikin tekemisen koulutusta. Vuoden 2014 aikana järjestettiin seitsemän Beatskill klinikkaa, joissa Suomen eturivin tuottaja-DJ:t näyttivät, miten he tekevät musiikkiaan. Sessioissa myös keskusteltiin toimimisesta musiikkibusineksessä. Lisäksi DJ-kurssin Jalasjärven nuorille toteutettiin DJ-kurssi.

Rahoitus: Liiveri

Rytmimeraatti (2009-13)
Hankkeen tarkoituksena oli kehittää paikallisten bändipalveluyritysten osaamista ja valmiuksia työskennellä bändien kanssa sekä siirtää yrityksiltä tarvittavaa tietotaitoa bändeille. Oppia haettiin esitystekniikka-alan messuilta ja musiikkiseminaareista Euroopasta. Hankkeessa työskenneltiin vuosien varrella mm. esitystekniikan, keikkamyynnin ja musiikkivideon parissa.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto ja Seinäjoen kaupunki