INFO

SÄÄNNÖT

 1. NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Rytmi-instituutin kannattajayhdistys ry ja sen kotipaikka on Seinäjoen kaupunki.

 1. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää Rytmi-instituutti -nimistä organisaatiota, joka harjoittaa populaarimusiikkiin liittyvää koulutus-, tutkimus-, julkaisu- ja tiedotustoimintaa, edistää luovaa ja elävää musiikkikulttuuria Suomessa sekä ylläpitää alan kotimaisia ja kansainvälisiä suhteita.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • kerää ja levittää tietoa, tutkii ja kehittää musiikkia, sen koulutusta ja toimintakenttää. 
 • toimii yhteistyössä alan eri sektoreiden toimijoiden, kuten koulutusorganisaatioiden, yhteisöjen, yritysten ja yksilöiden kanssa.
 • järjestää musiikki-, kulttuuri-, keskustelu-, verkostoitumis- ja koulutustilaisuuksia ja juhlia.
 • harjoittaa opetus-, tiedotus-, tutkimus-, edistämis- ja julkaisutoimintaa.
 • kehittää alan toimintaa erilaisin projektein
 • tekee aloitteita eri viranomaisille


Yhdistys voi liittyä jäseneksi sellaisiin koti- ja ulkomaisiin yhteisöihin, joilla on vastaavat tavoitteet ja toimiala.

Toimintansa tukemiseksi tarvittavat varat yhdistys saa jäsenten suorittamista jäsenmaksuista, kannatusjäsenmaksuista, valtion, kuntien ja muiden yhteisöjen suorittamista avustuksista, vuotuisista ja kertaluontoisista lahjoituksista sekä järjestämällä rahankeräyksiä ja arpajaisia asianmukaiset luvat saatuaan, myymällä voittoa tavoittelematta julkaisujaan, palveluitaan ja tuotteita, harjoittamalla kioski- tai ravintolaliikettä yhdessä toimipaikassa, järjestämällä konsertteja ja muita vastaavanlaisia tilaisuuksia sekä koulutusta ja vastaanottamalla testamentteja. 


Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen sen jäsenille eikä siihen muuten osallisille. Yhdistyksellä voi olla toimintaansa varten tarpeellista omaisuutta.

 1. JÄSENET JA JÄSENMAKSUT

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi ja kannattajajäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyksen tarkoitusperät hyväksyvä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö, jonka yhdistyksen hallitus siihen hyväksyy. Oppilasjäseneksi voi liittyä yhdistyksen tarkoitusperät hyväksyvä yksityinen henkilö, joka opiskelee yhdistyksen järjestämässä koulutuksessa. Kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen hallitus voi kutsua henkilön, joka on sen mielestä edistänyt yhdistyksen toimintaa erityisellä tavalla. Varsinaisilta-, oppilas- ja kannattajajäseniltä perittävän liittymismaksun ja mahdollisen vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtajat eivät suorita jäsenmaksuja.

 1. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erostaan yhdistyksen kokoukselle merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

 1. HALLITUS

Hallitus kehittää ja valvoo yhdistyksen toimintaa. Se voi nimittää Rytmi-instituutille johtokunnan sekä asettaa eri kysymysten valmistelua varten tilapäisiä tai pysyviä työryhmiä ja toimikuntia. Hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 2-4 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallitus voi antaa yhdistyksen palkkaamille Rytmi-instituutin toimihenkilöille puhe- ja läsnäolo-oikeuden hallituksen kokouksissa. Hallitus voi myös kuulla asiantuntijoita.

 1. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. Hallitus voi määrätä jonkun edellisistä tai Rytmi-instituutin toiminnanjohtajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

 1. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on 1.1.-31.12. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 1. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-huhtikuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, oppilasjäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen vuosikokous on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä vähintään yksi yhdistyksen äänioikeutettu jäsen.

 1. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen ennen kokouksessa julkisesti vuosikokouksessa sovittavassa lehdessä, yhdistyksen nettisivulla tai yhdistyksen somekanavilla ja lisäksi suoraan jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostilla tai muulla viestillä, mikäli jäsen on toimittanut yhteystietonsa yhdistykselle ja antanut luvan yhteydenottoihin.

 1. VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuullisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat tai tilintarkastusyhteisö
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoittava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 1. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 1. SISÄISET OHJESÄÄNNÖT

Näitä sääntöjä voidaan täydentää sisäisin ohjesäännöin, jotka eivät saa olla ristiriidassa yhdistyslain, muiden lakien tai näiden sääntöjen kanssa. Ohjesäännöistä päättää yhdistyksen hallitus.